HÀN QUỐC – NAMI – HÒN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG BẬC NHẤT XỨ HÀN

Đ𝑎̉𝑜 𝑁𝑎𝑚𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̀𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝑛ℎ𝑜̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎́𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 462,809𝑚2, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̉ đ𝑜̂ 𝑆𝑒𝑜𝑢𝑙 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 63𝑘𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛. 𝑉𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 𝑜̛̉ đ𝑎̉𝑜 𝑁𝑎𝑚𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̀𝑛 đ𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑙𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜̛̃ 𝑟𝑜̛̀𝑖 đ𝑖.

ÚC – SYDNEY – THÀNH PHỐ CẢNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

𝑺𝒚𝒅𝒏𝒆𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑼́𝒄, 𝒏𝒐̛𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ “𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈”, 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒆𝒘 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 𝑾𝒂𝒍𝒆𝒔. 𝑺𝒚𝒅𝒏𝒆𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝑼́𝒄. 𝑵𝒐̛𝒊 đ𝒂̂𝒚 𝒄𝒐́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂́𝒕, 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒓𝒂.

ĐÀI LOAN – KHÁM PHÁ PHỐ CỔ THẬP PHẦN CỔ XƯA Ở ĐÀI BẮC

𝑷𝒉𝒐̂́ 𝒄𝒐̂̉ 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒑 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒂̂́𝒏 𝒄𝒐̂̉ 𝒙𝒖̛𝒂 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒐̛̉ Đ𝒂̀𝒊 𝑳𝒐𝒂𝒏. 𝑵𝒐̛𝒊 đ𝒂̂𝒚 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒂̣̂𝒎 𝒏𝒆́𝒕 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 đ𝒊̣𝒂 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 đ𝒆̀𝒏 𝒍𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒎𝒂̀𝒖 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒉𝒐𝒂̀𝒊 𝒄𝒐̂̉ 𝒔𝒂̂𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄.

NAM PHI – ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC MỆNH DANH “XỨ SỞ CẦU VỒNG”

𝑵𝒂𝒎 𝑷𝒉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒈𝒊𝒂 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒐̛̉ 𝒎𝒖̃𝒊 𝒑𝒉𝒊́𝒂 𝒏𝒂𝒎 𝒍𝒖̣𝒄 đ𝒊̣𝒂 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑷𝒉𝒊, đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒂̀𝒚 𝒈𝒊𝒂́𝒑 𝒃𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑵𝒂𝒎𝒊𝒃𝒊𝒂, 𝑩𝒐𝒕𝒔𝒘𝒂𝒏𝒂, 𝒁𝒊𝒎𝒃𝒂𝒃𝒘𝒆, 𝑴𝒐𝒛𝒂𝒎𝒃𝒊𝒒𝒖𝒆, 𝑺𝒘𝒂𝒛𝒊𝒍𝒂𝒏𝒅, 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑳𝒆𝒔𝒐𝒕𝒉𝒐. 𝑵𝒂𝒎 𝑷𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒂̂𝒖 𝒍𝒖̣𝒄 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒆̃ 𝒅𝒊̃ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒊́ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑷𝒉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊.

NHẬT BẢN – BỤI KIM CƯƠNG HUYỀN ẢO Ở NƠI LẠNH NHẤT NHẬT BẢN

Tới du lịch Hokkaido (Nhật Bản) mùa tuyết, du khách nào cũng ao ước được chiêm ngưỡng khung cảnh trắng tinh khôi cùng những bông tuyết rơi dưới ánh nắng Mặt Trời lung linh, đẹp tựa kim cương. Hiện tượng bụi kim cương đã trở thành “đặc sản” của vùng đất lạnh nhất Nhật Bản vào mùa đông

Bụi kim cương hình thành khi nhiệt độ đóng băng xuống dưới âm 15 độ C. Những tinh thể tuyết hoặc hơi ẩm kết tinh rồi rơi xuống đúng lúc ánh Mặt Trời phản chiếu, tạo thành một luồng bụi sáng lấp lánh tựa những viên kim cương. Tương truyền bụi kim cương là dấu chân của các tiên nữ. Vào mùa đông lạnh giá, các tiên nữ giáng trần để giúp đỡ những người lang thang, những lữ khách lạc trong tuyết

Người dân Hokkaido cho rằng bụi kim cương là món quà mẹ thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất lạnh giá, ít tài nguyên này. Dân địa phương thường tổ chức lễ hội ngắm bụi kim cương vào tháng 1-2 hàng năm. Ngắm tuyết rơi mùa đông đã trở thành nét văn hoá độc đáo ở Hokkaido, được duy trì từ thập niên 70 thế kỷ trước.

NHÀ THỜ KA ĐƠN – LINH HỒN CHURU GIỮA RỪNG LÂM VIÊN

Mọi kế cấu bên trong của nhà thờ – từ trần nhà, tường, vách ngăn, bàn ghế – đều bằng gỗ thông, nguồn nguyên liệu sẵn có từ địa phương

Gian chính của nhà thờ được trang trí đơn giản. Các cánh cửa luôn mở, tạo ra cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, không khép kín bí hiểm như các nhà thờ thiết kế theo kiểu Tây phương. Bên trong nhà thờ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên thông qua các khoảng trống thông gió

Cách Đà Lạt 40km và không nằm trên tuyến đường du lị

NHẬT BẢN – BĂNG QUA NGỌN NÚI LỬA THIÊNG Ở NHẬT BẢN VÀO MÙA THU

Đoạn đường Hakusan Shirakawa-go chạy qua núi Hakusan, nối liền thành phố Hakusan và làng cổ Shirakawa (tỉnh Gifu). Đây là cung đường bạn không thể không dừng chân khi trong hành trình đến làng Shirakawa. Con đường nhỏ được bao quanh bởi rừng cây lá vàng, lá đỏ, tạo khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng

Hakusan là núi lửa dạng tầng, phun trào lần gần nhất vào thế kỷ 17. Núi Hakusan được người Nhật mệnh danh là một trong ba ngọn núi thánh, cùng với núi Phú Sĩ và núi Tateyama. Vườn quốc gia Hakusan trên núi là điểm hấp dẫn du khách trong hành trình ngắm mùa thu. Ảnh: Shodo.sawa.

PHILIPPINES – TREKKING SĂN MÂY VÀ 4 TRẢI NGHIỆM HẤP DẪN

Phiêu lưu vào hang động Sumaguing: Nếu bạn từng muốn cùng Nicolas Cage truy tìm “Kho báu Quốc gia”, cuộc phiêu lưu vào hang động Sumaguing sẽ làm thỏa mãn khao khát của bạn

Không có đường bộ nhân tạo hay ánh sáng rực rỡ, những hang động tối đầy kỳ bí như Sumaguing đòi hỏi người khám phá sức bền và ý chí cực tốt để có thể vượt qua những phiến đá vôi trơn trượt, khe hở nhỏ và vùng nước sâu dưới ánh đèn đội đầu vừa đủ chiếu sáng đường đi. Bạn sẽ thực hiện hành trình của mình cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp và dày kinh nghiệm

TRUNG QUỐC – KHÁM PHÁ CỔ TRẤN BÌNH YÊN BÌNH BIÊN

Bình Biên là một huyện dân tộc tự trị người Miêu, cách Hà Khẩu khoảng 100km thuộc Châu Hồng Hà, huyện Vân Nam, Trung Quốc. Đến đây ngoài được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp thì bạn còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục của người Miêu vô cùng độc đáo