NHẬT BẢN – KYOTO CỐ ĐÔ NGÀN NĂM BẢN SẮC VĂN HÓA NHẬT BẢN

𝐶𝑜̂́ đ𝑜̂ 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ đ𝑜̂ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 796 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 1869 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑇𝑜𝑘𝑦𝑜. 𝑁𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢́𝑐 𝑠𝑢𝑦 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑒̂̃ 𝑘𝑖̉ 15 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑀𝑎̣𝑐 𝑃ℎ𝑢̉ 𝑇𝑜𝑘𝑢𝑔𝑎𝑤𝑎. 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑒́𝑡 𝑐𝑜̂̉ 𝑘𝑖́𝑛ℎ, 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑎́ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 (𝑑𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̣ - 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦 𝐿. 𝑆𝑡𝑖𝑚𝑠𝑜𝑛 - 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛𝑒́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑜̂̉ 𝑘𝑖́𝑛ℎ, 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑚𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑦) 𝑂̛̉ 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̛𝑛 1,500 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̀𝑛 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̣𝑜 (𝑣𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ) đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑛: 𝐾𝑖𝑦𝑜𝑚𝑖𝑧𝑢 (𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢𝑦̉), 𝐾𝑖𝑛𝑘𝑎𝑘𝑢-𝑗𝑖 (Đ𝑒̂̀𝑛 𝑉𝑎̀𝑛𝑔), 𝐺𝑖𝑛𝑘𝑎𝑘𝑢-𝑗𝑖 (Đ𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̣𝑐), 𝐻𝑒𝑖𝑎𝑛 -𝐽𝑖𝑛𝑔𝑢 (Đ𝑒̂̀𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑡𝑜 - 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̣𝑜). 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑒̂̉ đ𝑒̂́𝑛 𝐶𝑢𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎, 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. Đ𝑒̂́𝑛 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑖 𝑑𝑎̣𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑢 𝐺𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝐺𝑒𝑖𝑠ℎ𝑎, 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂̉ 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑝ℎ𝑒𝑟… 𝐷𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑒̂ 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢, 𝑡𝑖̉ 𝑚𝑖̉ 𝑣𝑎̀…. 𝑏𝑎̀𝑦 𝑏𝑎́𝑛 𝑑𝑜̣𝑐 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝑂̛̉ 𝐾𝑦𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛: đ𝑒̂̀𝑛 𝐾𝑖𝑦𝑜𝑚𝑖𝑧𝑢, 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝐴𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑦𝑎𝑚𝑎, 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐹𝑢𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖 𝐼𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑖𝑠ℎ𝑎....
Kyoto được xem là một thành phố cổ đúng nghĩa, vì nó không có các tòa nhà chọc trời, những công trình hiện đại như Tokyo. Nhưng bù lại, cố đô còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa cả về vật chất và tinh thần của người dân Nhật Bản.

Kyoto là hiện thân của nước Nhật cổ xưa, huyền thoại với nhịp sống chậm rãi, thanh bình. Ước tính hơn một nửa số lượng các ngôi chùa, miếu, đền đài, hay dinh thự cổ kính của Nhật Bản tập trung ở Kyoto. Nhà thấp, ẩn hiện và đan xen cây trái, đường nhỏ phố hẹp, nhiều xe đạp, ít xe hơi; con người phóng khoáng và có một đặc điểm là thích đi bộ. Theo thống kê, cố đô Kyoto nổi tiếng có tới 14 đền đài cổ xưa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Những đền đài này trở thành những điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn du khách khi có dịp đến với Kyoto.

Kyoto cực nổi tiếng với nghệ thuật Geisha, ngoài ra Kimono cũng là một điểm nhấn khi các bạn đến đây có thể thấy Kimono ở mọi nơi.

 

Fushimi Inari ngôi đền với hàng ngàn tượng cáo nổi bật

Fushimi Inari nằm ở Kyoto, là ngôi đền rất nổi tiếng với lịch sử lâu đời. Ngôi đền có hàng ngàn cổng torii và tượng cáo đặt ở nhiều vị trí khác nhau, một tòa điện chính đẹp đến sững sờ và nhiều điểm nổi bật khác. Nhiều người viếng thăm ngôi đền này để cầu nguyện thần linh phù trợ và xin bùa hộ mệnh hoặc những tín vật cầu may khác.

 

Chùa Kiyomizudera với những cảnh sắc ngoạn mục qua từng mùa trong năm

Chùa Kiyomizudera nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ phía đông Kyoto, sẽ mang đến cho ta góc nhìn bao quát thành phố từ trên cao. Kiyomizudera tự hào với những cảnh sắc độc đáo qua từng mùa trong năm. Vào mùa xuân, hoa anh đào phủ đầy các sườn đồi, những mảng xanh tươi mát của mùa hè, tán lá thay màu rực rỡ vào thu, cây cối trơ trụi vào mùa đông. 

Nằm trong khuôn viên chùa Kiyomizudera Đền Jishu được xem là ngôi đền tình yêu lâu đời, nơi mọi du khách đều muốn ghé thăm khi đến với Kyoto. Đền Jishu nổi tiếng như một nơi để cầu nguyện tình duyên. Phía trước đền có hai hòn đá lớn đặt dưới đất. Người ta cho rằng nếu ta có thể nhắm mắt bước thẳng từ hòn đá này sang hòn đá kia, bạn sẽ được ban cho một tình yêu đích thực. 

Thác Otowa chảy qua một hang động nhân tạo nhỏ và rẽ thành ba dòng. Du khách sẽ dùng những chiếc muôi cán dài đặc biệt để uống nước từ một trong các dòng nước ấy. Khi ta uống từ dòng nước này sẽ truyền cho người thưởng thức một tố chất đặc biệt.

 

Rừng tre Sagano nơi ta có thể trút bỏ những bộn bề cuộc sống

Rừng tre Sagano là nơi bạn có thể tạm thời trút bỏ những gánh nặng hay mệt mỏi của cuộc sống. Khu rừng xanh ngát với những rặng tre thẳng tắp, tươi mới và mang theo những âm thanh xào xạc vui tai khiến ta như được lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự yên bình và thư thái.
 
 

Cầu Togetsukyo – “mặt trăng bắc qua cầu”

Cầu Togetsukyo (nghĩa đen là “mặt trăng bắc qua cầu”) băng qua Sông Katsura ở Arashiyama là một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Kyoto. Cách trung tâm thành phố không xa, đây là điểm đến du lịch không thể bỏ qua. Cây cầu được bao quanh bởi vẻ đẹp thiên nhiên, nổi bật với các đặc điểm theo mùa tuyệt đẹp.
 
 

Quận Gion nổi tiếng bậc nhất về nghệ thuật Geisha 

Quận Gion là quận nổi tiếng nhất của thành phố Kyoto về nghệ thuật Geisha. Tọa lạc ở gần đại lộ Shijo, giữa đền Yasaka ở phía đông và sông Lamo ở phía tây.
Gion được bao phủ bởi các cửa hàng, nhà hàng, các quán trà nơi geiko (tiếng địa phương của Geisha) và maiko (người học việc để trở thành geisha) hoạt động. Gion còn nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ cũ, những quán trà đạo hay các nhà hàng độc quyền. Thời xưa, các samurai thường hay lui tới nơi đây, còn ngày nay là địa điểm ưa thích của các doanh nhân thành đạt, thậm chí cả những khách du lịch.
 
 

TOUR THAM KHẢO

EnglishTiếng Việt